Archive

Ocak 14th

Hangi hallerde aday memura yıllık izin verilir?

Devlet memurlarının 'yıllık izin' hakkını kazanmaları, bu izni kullanmaları ve yıllık izin süreleri, hizmet sürelerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Aday memurların yıllık izinlerine ilişkin konuda tereddüt yaşandığı ve memurların mağdur edildikleri bize gelen sorulardan anlaşılmaktadır. Bir soru özelinde konuyu açıklamaya çalışacağız.

2013 yılında memuriyete başladım ve askerliğimi memuriyete başlamadan önce 15 ay olarak yaptım. 2013 yılına ait yıllık iznimin resen tanınması gerekmez mi? Kurumum 2013 yılında başvurmam gerektiğini, 2013 yılına ait izni 2014 yılında veremeyeceğini söylüyor.

Yıllık izin hakkının dayanağı

Aday memurlar için, askıda sayılan memurluk süreleri

Devlet memurlarının adaylık süresi 1 yıldan az, iki yıldan çok olamaz. Peki bu sürelere aylıksız izinde geçen süreler dahil midir?

SORU: Kasım 2013 te kurumumda mühendis kadrosunda aday memur olarak göreve başladım. Göreve başladıktan 4 ay sonra doğum iznine ve müteakiben de aylıksız izne ayrıldım. Adaylık eğitimlerine tabi tutulamamış oldum. Aralık 2015'te kurumuma dönmeyi planlıyorum. Kurumuma asli memur olarak mı dönmüş olacağım?

CEVAP: Devlet Memurları Kanununun 54'üncü maddesi şu şekildedir:

"Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz."

Aynı Kanunun 55 inci maddesinde ise şu hüküm yer almaktadır:

İşverenin çalışan hakkındaki yanlış beyanının ne gibi zararları oluyor?

Çalışanların gerçek kazancını gizleyip, asgari ücretten göstermeye meslek koduyla engel geldi. Herkesin işine göre kazancı olacak.

Çalışanlar açısından en büyük sıkıntıların başında kayıt dışılık geliyor. Bu oranlar son yıllarda yapılan çalışmalarla giderek azaltıldı.

Benim 'gizli kayıt dışılık' diye tarif ettiğim gerçek maaşı saklama ve asgari ücretten bildirme hilesi ise maalesef devam ediyor. Özellikle yüksek paralar kazanılan mesleklerde çalışanların asgari ücretli gösterilmeleri dikkat çekiyor.

İşte bunun önüne geçmek için yeni bir sistem gündeme getirildi:

Meslek kodu. Buna göre kişi hangi işi yapıyorsa SGK'ya öyle bildirilecek ve o mesleğe uygun prime esas kazanç belirlenecek.

Aday statüsünde çalışan bir Devlet memuru, KPSS ile başka bir kadroya geçiş yapabilir mi?

Aday memur, KPSS ile başka bir kuruma geçiş yapabilir mi?

Aday memur olarak çalışmakta olan personelin KPSS süreci sonunda başka kurumun memur kadrosuna yerleştirilmesi durumunda, çalışmakta olduğu kurumun muvafakat vermesi halinde atanmasının mümkün müdür?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesini ikinci fıkrasında; "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." yer almaktadır. Mezkur hükümde geçen nakil ibaresi memurun başka kurumdaki kadroya sınavsız olarak geçişini için kullanılmaktadır.

Ocak 13th

Korunmaya muhtaç çocukların tercih başvurusu uzatıldı

DPB, Korunmaya muhtaç çocukların 3220 kadroya başvuru tercih süresini uzattı.

Devlet Personel Başkanlığı'ndan yapılan açıklama

Bilindiği üzere 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlardan istihdam hakkını haiz olanların atanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığınca 30 Aralık 2016-13 Ocak 2017 tarihleri arasında toplam 3220 kadro/pozisyon için tercih başvurusu alınacağı duyurulmuştu.

Hak sahiplerine ulaşılarak tercih yapacak aday sayısını artırmak ve hak sahiplerinin kılavuzu inceleyebilecekleri zamanı uzatarak tercihlerini hatasız bir şekilde yapabilmelerine imkan sağlamak üzere daha önce ilan edilen tercih tarihlerinde değişiklik yapılması gereği duyulmuştur.

Ön inceleme raporuna dayanılarak disiplin cezası verilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, ön inceleme raporuna dayanılarak ve idarenin ceza verme yetkisinin zaman aşımına uğramasından sonra disiplin cezası işlemi tesis edilemeyeceğine karar verdi.

Danıştay 12. Dairesi, ön inceleme raporuna dayanılarak ve idarenin ceza verme yetkisinin zaman aşımına uğramasından sonra disiplin cezası işlemi tesis edilemeyeceğine karar verdi.

T.C.
DANIŞTAY
Onikinci Daire
Esas No : 2012/4402
Karar No: 2015/6111

Amirin, 'ben görmeden dilekçeyi kayda almayın' demesi suç mudur?

Kamu kurumunda yönetici olan amirin, kuruma verilen dilekçeleri ben görmeden kayda almayın, demesi suç mudur?

Bir kamu kurumunda evrak kayıt memuru olarak çalışmaktayım. Kurumumuzda çalışan veya dışarıdan gelen dilekçelerin tümünü idareci ben görmeden sevk yapmadan kayda alma işlemi yapmayın diyor. Bende diyorum ki dilekçe yasasına aykırı bir işlem alacaksın diye tutturan olursa ve ben idareciye sevk yaptırmak istemiyorum derse ne yapabilirim. Almaz isem yasaya muhalefetten suçlu olur muyum?

Amirin evrak kayıt yetkisini memurda değil de kendisinde toplamasına engel bir durum yok. Bu nedenle, amirin, ben görmeden dilekçeleri kayda almayın demesi suç değildir. Amir buradaki yetkisini dilekçenin sevk edileceği birimi belirlemek için kullanıyor olabilir.

Suç olan, evrakları kayda almadan önce görmek değil, dilekçeleri kayda almamaktır.

Disiplin soruşturması devam edene kademe ilerlemesi verilir mi?

Disiplin soruşturması devam edene 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesince kademe ilerlemesi verilebilir mi?

Soru: Bilindiği üzere 8 yıl geriye dönük disiplin cezası almayan, 8 yıla tamamlamak için kanunun çıktığı tarih itibariyle geriye dönük 90 ve üzeri sicilleri de göz önünde bulundurularak iyi sicilden dolayı 1 kademe ilerlemesi uygulanmaktadır. Ancak disiplin soruşturmasına başlanılan bir memur, soruşturma tamamlanmadı ise, şartları tutuyorsa iyi sicil uygulanmasından faydalanabilir mi? 1 kademe verilir mi? Yoksa disiplin soruşturması buna engel midir?

Ocak 12th

Sosyal medya hesaplarında kurumlara ait ibare, logo, konum paylaşmak yasak mı?

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık personelini sosyal medya konusunda bir genelgeyle uyardı. Yıldırım, sosyal medyada kurumsal kimliklerin kullanılmamasını isterken, sosyal medya hesaplarında kurumlara ait ibare, logo, konum gibi paylaşımlarda bulunulmaması talimatını verdi.

Yıldırım imzalı genelge, Başbakan yardımcılıkları ve Başbakanlık merkez teşkilatına gönderildi.

Genelgede, Devlet Memurları Kanunu'na dikkat çekildi. Kanunda, "Devlet memurları kamu görevlileri hakkında basma, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir" hükmünün yer aldığı anımsatılan genelgede, şunlar kaydedildi:

BAĞDAŞIR NİTELİKTE OLMALI

Aldığı evi süresinde bildirmeyen memur nasıl hareket etmeli?

Mevzuatı tam bilmediği için aldığı evi süresinde bildirmeyen memur nasıl hareket etmeli?

Arkadaşlar ben atanmadan önce evimi sattım. Sattığım gayrimenkulden elde ettiğim paraya biraz daha ekleme yaparak, atandıktan sonraki süreçte yeni bir ev aldım. Bilgim olmadığı için bu konuda mal bildiriminde bulunmadım. Üzerinden yaklaşık 9 ay geçmiş bulunuyor. Ne yapmam gerekir?

Mal bildiriminde bulunulması hakkında yönetmeliğin üçüncü maddesine göre kamu hizmeti gören memurlar, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, mal bildiriminde bulunurlar.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde çalışacak personelin niteliklerinde değişiklik

2016/9704 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde Çalıştırılacak Personelin Sözleşme Usul ve Esasları ile Mali Haklarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Karar Sayısı : 2016/9704

Ekli "Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde Çalıştırılacak Personelin Sözleşme Usul ve Esasları ile Mali Haklarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme!ik"in yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/10/2016 tarihli vc 27192 sayılı yazısı üzerine, 4/6/2003 tarihli ve 4865 sayılı Kanunim 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KPSS ile bir kadroya yerleşen aday hastalık raporu aldığında ataması iptal edilir mi?

SORU: Kamu kurumuna yeni atandım. Göreve başlamadan rapor alsam atamam iptal edilir mi? Ya da işe başlamak için her hangi bir süre öngörülüyor mu?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi" başlıklı 62. maddesi şu şekildedir:

"İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Memurun yemek bedellerinde ne kadarlık bir artış yapıldı?

Maliye Bakanlığı memur ve sözleşmeli personel için belirlenen yemek yardımı bedellerinde yüzde 5,3 ila yüzde 6 arasında artışa gitti.

2017 yılı için, öğlen yemeği servisinden yararlanan Devlet memurlarının ve sözleşmeli personelin ödeyeceği asgari yemek bedelleri belli oldu. Tıklayınız.

Kamu kurumları, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak aşağıda belirtilen yemek bedelinin üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yapılan belirlemeye göre, ek göstergesiz bir kadroda çalışan memurdan, yemek bedeli olarak günlük 1,18 lira alınacak. Ek göstergesi 1100'e kadar olanlardan 1,97 TL, ek göstergesi 1100 ila 2200 arasında olanlar 2,42 TL, ek göstergesi 2200 ila 3600 arasında olanlar ise 3,12 TL ödeyecek.

Ocak 11th

KYK'ya atanmak için hangi evraklar gerekli?

KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzunun sonuçların duyurulmasına ilişkin 5 inci maddesinde “… bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.” denilmekte olup, bu sebeple adaylara Kurumumuz tarafından ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların 23.01.2017 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda yazılı olan atamaya esas belgeleri elden teslim etmeleri veya posta yoluyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Söğütözü Mh. 2176 Sk. No:25 Çankaya / ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

MEB'in öğretmen atama stratejisi var mı?

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen atama stratejisi öğretmenleri tedirgin ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığının hala 2017 yılı için bir öğretmen atama takvimi ilan edememiş olması, çok sayıda adayı tedirgin ediyor. Oysaki bakan Yılmaz geçen yıl, bundan sonra bütün öğretmenlerin Şubat'ta atanacağını, Şubat'ta atananların yetişme sürecine tabi tutulacağını söylemiş ancak sonra Ekim ayında sözleşmeli öğretmen istihdamına karar vermişti. Bir gecede, karar verilen yetişme süreci stratejisi çöpe atılmıştı.

Şimdi 2017 yılına geldik. Tüm adaylar geçen yılki açıklamaya bakıp neden hala bir takvim ilan edilmediğini belirtiyor. Ama bu sorunun cevabını bakan bey bile veremiyor. "Tek başıma karar vereceğim bir konu değil" diyor.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar