Archive

Aralık 22nd, 2016

Belediye, unvan değişikliği sınavını kazanan memuru atamak zorunda mıdır?

Danıştay 5. Dairesi, unvan değişikliği sınavı açan belediyenin bağlı yetki içerisine girdiğine karar verdi.

Muş belediyesi tekniker kadrosu için unvan değişikliği sınavı açmış ancak sınavı kazanan memurun atamasını yapmamıştır.

Açılan davada, idare mahkemesi belediyeyi haklı bulmuş ve idarenin takdir yetkisi bulunduğunu belirtmiştir.

Temyiz başvurusunda dosyayı görüşen Danıştay 5. Dairesi; unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olarak, atanma hakkını kazanan personelin, atanması konusunda, idarenin bağlı yetki içerisinde olduğu; diğer bir ifadeyle, ilan edilen boş kadroya sınav sonucu atanma hakkını kazanan personelin atanmaması hususunda idarenin takdire dayalı yetki kullanamayacağına karar verdi.

İŞTE MAHKEME KARARI.

T.C.
DANIŞTAY
Beşinci Daire

Esas No : 2014/6135 Karar No: 2015/8923

Yargıtay: Dilekçeyi almamak suç

Yargıtay Beşinci Dairesi, dilekçeyi almayan belediye memurunun suç işlediğine karar verdi.Zaman zaman kamu kurumlarımız, vatandaşların sundukları dilekçeleri almamaktadır.

Bir belediyemizde yaşanan olayda, memur, belediye başkanının talimatı doğrultusunda, verilen dilekçeyi almamıştır. Suç duyurusu ve iddianame sonrasında mahkeme, belediye memuru hakkında beraat hükmü kurmuştur. Ancak temyiz safhasında, Yargıtay 5. Dairesi, dilekçeyi almamanın Türk Ceza Kanununda bir suç olarak düzenlendiğini dolaysıyla beraat hükmü kurulmasının yanlış olduğuna karar vermiş, memur hakkında ceza verilmesi gerektiğine karar vermiştir

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

ESAS NO:2013/7283

KARAR NO:2015/11885

KARAR TARİHİ:26/05/2015

Tebliğname No : 5 - 2012/253868

MAHKEMESİ : Aksaray 2. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 05/06/2012

Aralık 20th

Cezaevi personelinin eş durumu tayini yapılacak

Bakanlık Atamalı Personelin Mazeret Atama Planlaması

Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan bakanlık atamalı personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince kurumlar arası aile birliği mazereti nedeniyle naklen atanma taleplerinin değerlendirilmesi düşünülmektedir.

Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, eşinin çalıştığı yere veya yakınına naklen atanma talebinde bulunabilecektir.

Bakanlık Atamalı Personelin Aile Birliğinin Sağlanması Amacıyla Naklen Atanma Esasları:

1. Aday memur olup olmadığına bakılmaksızın 01.02.2017 tarihi itibariyle memuriyette bir yılını doldurmuş olmak gerekmektedir.

2. Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunulamayacaktır.

TÜBİTAK enstitü müdürleri kim tarafından atanıyor?

TÜBİTAK'a doğrudan bağlı enstitülerin müdürleri, Kurum Başkanı tarafından atanacak. İlgili değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) doğrudan bağlı enstitülerin müdürleri, Bilim Kurulu yerine Kurum Başkanı tarafından atanacak.

TÜBİTAK'a bağlı merkezler ile doğrudan bağlı enstitülerin kuruluş ve i̇şletmesi̇ne i̇li̇şki̇n çerçeve yönetmeli̇kler ile İnsan Kaynakları Yönetmeliği'ndeki değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, enstitü müdürleri, Merkez Başkanının önerisi ve Merkez Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile TÜBİTAK Başkanı tarafından tam zamanlı olarak atanacak. Eski düzenleme kapsamında söz konusu atama Bilim Kurulunca yapılıyordu.

TUBİTAK personel alım yönetmeliğinde değişiklik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

20 Aralık 2016 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 29924

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 10/7/2007 tarihli ve 26578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 10 - (1) Kurumda açık bir kadroda görev almak isteği ile başvuran kişi, iş başvuru formu doldurur. Kurum, formlarda gösterilen referanslardan, adayların eski işyerlerinden veya başka kaynaklardan, gizli kalmak koşulu ile bilgi toplayabilir. İşe alım usulleri Esaslarla belirlenir."

Örgütle bağı tespit edilen memur ihraç edilecek

FETÖ'cüleri büyük ölçüde tasfiye eden hükümet şimdi de terör örgütü PKK'nın uzantılarını devletten temizlemek için düğmeye bastı. Soruşturma ya da teknik takibe takılan 40 bin memur ve belediye çalışanından örgütle bağı tespit edilen 15 bini ihraç edilecek.

Aralık 19th

Yıllık izne esas hizmet süresinin hesabı nasıl yapılacak?

Devlet Personel Başkanlığı, statü ayrımı olmaksızın, kamu kurumlarında geçen tüm hizmet sürelerinin yıllık izne esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınması gerektiğine karar verdi.

Devlet Personel Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının sorusunu cevapladı. DPB'den verilen cevapta, vekil, görevlendirme veya işçi statüsü fark etmeksizin, kamu kurumlarında geçen tüm hizmet sürelerinin yıllık izne esas sürenin tespitinde dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Bilindiği üzere, memurlara, hizmet süresi 1 ila 10 yıl arasında olanlara 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara ise 30 gün süreyle yıllık izin verilmektedir. Uygulamada "hizmet süresi" tanımına, memurluk hizmetlerinin yanı sıra nelerin dahil edileceği konusunda sorunlar yaşanmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı, söz konusu görüşünü Maliye Bakanlığının çıkardığı, 154 Seri Nolu Tebliğe dayandırdı.

Sözleşme ikramiyesi Ocak ayında ne kadar artacak?

Asgari geçim indirimi, aile yardımı ödeneği, ek ders ücreti, toplu sözleşme ikramiyesi 2017 yılı Ocak ayında ne kadar artacak? 2016-2017 toplu sözleşmesine göre, maaş dışındaki mali ödeme kalemleri ne kadar artacak?

Bilindiği üzere, 2016-2017 toplu sözleşmesine göre, 2017 yılında maaşlara yüzde 3+4 zam uygulanacak.

2016 yılında oluşan enflasyon oranı, maaşlara uygulanan yüzde 6+5 zammını aşamadığı için enflasyon farkı oluşmadı. Memurlar ilk kez bu derece önemli refah payı almış oldu.

Maaş dışındaki; Asgari geçim indirimi, aile yardımı ödeneği, nöbet ücreti, toplu sözleşme ikramiyesi gibi mali ödeme rakamlarında şu şekilde bir artış olacak.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİM MİKTARLARI

Aşağıdaki miktarlar, memurun ödeyeceği gelir vergisinden düşülmektedir.

Memur ticari taksi ortağı olabilir mi ya da işletebilir mi?

Devlet memuruyum ve aile hekimi olarak görev yapıyorum. Babamın vefatıyla miras intikalinden gelen taksi plakasında 1/8 oranında payım var. Şu an taksi benle birlikte 3 kardeşin üzerine yapıldı. Kardeşlerim taksiyi işletecek, işlerin takibi için vekalet verdim. Memuriyet açısından durum nedir maaşımı etkiler mi?

Öncelikle aile hekimi olmanız nedeniyle 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nda yer alan hükümlere göre hakkınızda 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğini ifade etmek isteriz.

Aralık 16th

Nakil olan memurun vergi matrahı sıfırlanır mı?

193 sayılı Gelir vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; "Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez..." hükmü yer almaktadır.

Disiplin cezasını eski görev yerindeki amir verebilir mi?

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, bir disiplin soruşturmasında, cezanın eski amir tarafından değil yeni görev yerindeki amir tarafından verilmesi gerektiğine karar verdi.

Eğitim-Bir-Sen üyesinin almış olduğu disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davada, mahkeme, disiplin cezasının, cezanın verildiği tarihte kişinin görev yaptığı yerdeki disiplin amiri tarafından verilmesi gerektiğine karar verdi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Eğitim-Bir-Sen'in, disiplin cezasının iptali istemiyle açtığı davanın reddedilmesi kararına yaptığı itirazı kabul ederek, ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasına ve dava konusu disiplin cezasının iptal edilmesine hükmetti.

12 kurumun kadro kararnamesi yayımlandı

12 kuruma ait dolu ve boş kadro kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı.

16 Aralık 2016 tarihli resmi Gazetede, 12 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı.

Kadro kararnamesi çıkan kurumlar:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Sayıştay Başkanlığı,
Orman Genel Müdürlüğü,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı,
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı,
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,
Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,

Aralık 15th

Yeni MEB Kanunun´da atanabilme koşullarındaki yenilikler

Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Kanun´a ilişkin merkezde 500 yeni maarif müfettişinden oluşacak çekirdek denetim ekibi kuruldu. Yeni ekip, Türkiye genelinde eğitim denetim ve soruşturma işlemlerini yürütecek.

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK´larda Değişiklik Yapan Kanunu´na göre, bakanlık teşkilatında şube müdürü ve üst kadrolarda çalışanlar, gerekli koşulları taşımaları ve mülakatta başarılı olmaları halinde bakan onayı ile bakanlık maarif müfettişi olarak atanabilecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığına dönüştürüldü. Bu kapsamda bakanlıkça, yerelden denetim ilkesi değiştirilerek, yeni maarif müfettişleri merkezden yetkilendirilecek. Bu yolla yerel düzeyde oluşabilecek risklerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Yaz saati uygulaması kaldırılıyor mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu yaz saati uygulamasıyla ilgili, "Şu anda ilk defa bu yıl yaz saati uygulamasına ülke olarak geçmedik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, saatlerin değişip değişmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

Müezzinoğlu, “Şu anda ilk defa bu yıl yaz saati uygulamasına ülke olarak geçmedik, bunun artıları eksileri değerlendirilir. Yaşanan sorunlar veya getirdiği artılar değerlendirilir” dedi.

Bakan Müezzinoğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ARTILARI, EKSİLERİ DEĞERLENDİRİLİR"

"Yaz saati uygulamasında, öğrenciler için bir düzenleme yapılırsa, çalışan anne-babalar için de bir düzenleme söz konusu olur mu?" sorusuna Müezzinoğlu şöyle cevap verdi;

Mazeret izni ne zaman yenilenir?

Soru

Selamın Aleykum. 2015 Ağustos ayında KPSS ile atandım. 2015 Aralığında 3, 2016 Mayısında 4 gün mazeret izni kullandım. Adaylık süresini uzatmalarına ve bir yılı doldurmuş olmamıza rağmen yıllık izin vermiyorlar ve 2015 in mazeret iznini de sayarak şu ana kadar 7 gün mazeret kullandığımı ve asalet tasdik olana kadar sadece 3 gün mazeret izni kullanma hakkim olduğunu söylüyorlar. Acaba mazeret iznim resmiyette ocak 2016 da mı yenileniyor yoksa işe başlama tarihimden 1 yıl sonra olan ağustos 2016 da mi? Veya kurum yaptığında haklı mi? Bilgilendirirseniz müteşekkir olurum.

Cevap

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar