Archive

Mart 9th, 2017

Yeni bir iade KHK'sı da çıkacak mı?

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli yeni bir KHK çıkacağını ve iadeler olacağını belirtti.

NTV'de konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yeni bir KHK çıkacağını ve bu KHK'da iadeler olacağını belirtti.

İhraç süreçlerine dair bilgiler veren Canikli "Biliyorsunuz OHAL komisyonu kurduk. Bu komisyon yoluyla itirazları bir kez daha değerlendireceğiz. Olumsuz kararlarda yargı yoluna gitmek mümkün olacak" dedi.

Mart 8th

TTK mühendis alımı için yönetmelik düzenlemesi yaptı

Türkiye Taş Kömürü Kurumu mühendis alımı için yönetmelik düzenlemesi yaptı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, kazı projelerinde görevlendirmek üzere 399'a tabi sözleşmeli mühendis alacak.

Mühendis alımının mevzuat dayanağını oluşturan yönetmelik düzenlemesi 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Yayımlanan düzenlemenin detayları şu şekildedir:

1- Bu düzenleme sadece Armutçuk, Amasra, Üzülmez, Karadon, Kozlu Taşkömürü İşletme Müesseselerine alınacak 399'a tabi sözleşmeli mühendisleri kapsayacak.

2- Mühendis alınırken yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınava, belirlenen KPSS3 puanını geçen tüm adaylar girebilecek. sözlü sınava ise yazılı sınavdan en yüksek puan alan dört katı aday girecek. Sonuçlar yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasıyla bulunacak.

Memur kaç yıl içinde devletten alacağını isteyebilir?

Kamu kurumları en fazla kaç yıl geriye doğru borçları talep edebilir?

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar"n başlıklı 34. maddesi 3. fıkrasındaki; "İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer." hükümlerince 5 yıl içinde ödenmeyen alacaklarınız ödenebilmektedir.

Mart 7th

Askerlik süresi görevde yükselmede değerlendirilir mi?

Görevde yükselme yönetmeliğinde 3 farklı süre uygulaması bulunmaktadır. Bu yazıda askerlik süresinin bu sürelerden hangisinde uygulanacağına değinilecektir.

Soru: 22/11/2004 tarihinde askerliğe başlayıp 22/02/2006 tarihinde 15 aylık askerlik hizmetimi tamamladım. 04/08/2011 tarihi itibariyle memur olarak atandım. 19/12/2014 tarihinde görevde yükselme sınavı ile şef kadrosuna atandım. Görevde yükselme sınavı ile şube müdürlüğüne atanmam için askerlikte geçirmiş olduğum süreler dikkate alınır mı?

Cevap: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in "Hizmet süresi" başlıklı 6 ncı maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

İstisnai kadroda görev yapmış olanlar teknik unvanlara sınavsız atanabilir mi?

Soru

657 Sayılı Kanunun 59. maddesinde belirtilen istisnai kadroya atamam yapıldı. İstisnai kadroda memur olarak 2 yıl görev yaptıktan sonra Bakanlığa memur olarak naklen atamam gerçekleştirildi. Mezuniyetim teknik hizmetler ancak istisnai kadroda ve naklen atandığım kurumda GİH memur olarak görev yapmaktayım.

1. Daha önce istisnai kadroda görev yapmamdan dolayı şuan çalıştığım kurumda boş bulunan Teknik Hizmetler (diplomam mevcut) sınıfına sınavsız atanmam mümkün mü?

2. Şuanki kurumundan kurumlar arası geçiş (naklen atama) ile belediye veya farklı bir bakanlığa geçerken daha önce istisnai kadroda çalışmamdan dolayı teknik hizmetler sınıfına atanabilir miyim?

Kurumların muvafakat taleplerini yanıtlamaları için azami süre nedir?

Soru

Merhaba, bir il müdürlüğünde çalışıyorum. Geçen Haziran ayında belediyeye tayinim için muvafakat yazım geldi. Şu ana kadar da müdürlüğümüz yazıya cevap vermedi. Yazının bekleme süresi nedir acaba?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Memurlar sözleşmeli öğretmenliğe geçerken istifa mı etmelidir?

Memurlar, sözleşmeli öğretmenliğe geçerken istifa mı etmelidir? Bu durumda memurluğa geri dönüş mümkün müdür?

Soru

Merhabalar iyi çalışmalar. Bir Devlet kurumunda engelli asil memur olarak çalışır iken 2017 şubat engelli sözleşmeli öğretmenlik atamasında atanır isek istifa mı etmemiz gerekiyor?

İstifa edip sözleşmeli statüsüne geçmemiz durumunda sözleşmemizin herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda istifa ettiğimiz kuruma geri dönüş hakkımız var mıdır?

Cevap

Memurun şartlarını taşıdığı kadroya atanmasında kurumunun takdir yetkisi var mıdır?

Soru

Merhaba bir kamu kurumunda 7 yıldır memur olarak görev yapıyorum. Kurumda halihazirda bos ve bana uygun Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanmak istiyorum. Bu sebeple kurumumun personel dairesinden bilgi istedim. Yöneticilerin bunu uygun bulmadığı söylendi. Yöneticilerin böyle bir takdir hakki var midir? Kadro boş ve şartları bana uygunken önüme taş koyabilirler mi? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinde "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Askeri personel istifa edip KPSS ile memurluğa geçmek isterse bekleme süresi uygulanır mı?

Soru

Merhabalar. 926 sayılı Kanuna tabi askeri personelim. Mecburi hizmet yükümlülüğümü tamamladıktan sonra KPSS puanım ile herhangi bir kamu kurumuna atanırsam istifa etmeyi düşünüyorum. Ancak 657 sayılı Kanunun 92. maddesinde geçen "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü ile yine aynı Kanunun 97. Maddesinde geçen "A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü kafamı karıştırıyor. Sonuç olarak ben istifa ettikten sonra altı ay beklemek zorunda mıyım? Teşekkürler.

Cevap

Belediyelerde VHKİ başkan oluru ile uzman kadrosuna atanabilir mi?

Soru

İyi günler. Bir belediyede VHKİ olarak çalışıyorum. 16 yıl toplam hizmet yılım var 3/1 derecedeyim. 76.ncı maddeye istinaden başkan oluru ile münhal bulunan 1/1 uzman kadrosuna atanabilir miyim?

Cevap

Müşteriler bankalar aleyhine dava açıp zararlarının karşılanmasını isteyebilir mi?

Kendi aralarında anlaşarak kredi ve mevduat faizi belirleyen bankalar için yeni bir karar çıktı. Müşteriler, bankalar aleyhine dava açıp, zararlarının karşılanmasını isteyebilecek.

Türkiye'deki 12 büyük bankadan 2007-2011 yılları arasında kredi çeken, mevduat yatıran, kredi kartı faizi ödeyen milyonlarca vatandaşa tazminat davası açma hakkı doğdu. Bu tarihler arasında faiz zararına uğrayan vatandaşlar zararlarını bankalardan tazmin edebilecek.

2863 sayılı yasa kültür varlıkları için yeterli mi?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Milli Kültür Şura'sının tavsiye kararında yerel yönetimlere arkeolog ve sanat tarihi istihdamı sağlanmalı maddesi de yer alıyor.

En son 1989 yılında yapılan Milli Kültür Şürası neden gündeme geldi?

28 yıldır yapılmıyordu. Aradan geçen zaman zarfında her alanda çok ciddi yenilikler yaşandı. En basit olarak iletişim, bilişim teknolojileri bugün bambaşka noktada. Ama biz hala eski yönetmelikle hareket ediyorduk. Şürayı yapmamızın sebebi, neredeyiz, dünya nerede, aradaki mesafe ne ve tüm bunları düzeltebilmek için neler yapabilirizi görmek istedik.

Sonuç bildirgesinde "Şehirlerimizin kültürel kimliğinin muhafazası ve tahribatın önlenmesi gerekir" dediniz...

Polisin hizmet süresi öğretmenliğe geçtiğinde zorunlu hizmet yükümlülüğünden sayılır mı?

Soru

Değerli memurlar.net iyi akşamlar. Ben polisken 6 yıl çalışma şartı ve şark doğu görevimi yaparak KPSS puanıyla öğretmenliğe geçtim. Polis olduğum dönemde şark görevimi yaptım şu an öğretmenken zorunlu çalışma yükümlüsü görünüyorum ne yapmalıyım?

Cevap

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24. maddesinde "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.." hükmü bulunmaktadır.

HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

HSYK 1. Dairesi tarafından Aydın, Balıkesir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Sakarya'daki 7 ağır ceza mahkemesi ihtisas mahkemesi olarak görevlendirildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi, ağır ceza mahkemelerinin iş yükü yoğunluğu nedeniyle 7 ağır ceza mahkemesini daha ihtisas mahkemesi olarak belirledi.

HSYK 1. Dairesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespitine yönelik talepler değerlendirildi.

Mart 6th

4/B'li personelin yıllık izni devreder mi?

Soru

Ben ... Adliyesinde 4/B'li mubaşirim 2016 yılından 10 gun iznimi kullanamadım ve seneye devretmiyor bu konuyla ilgili komisyona bir yazı yazsam bir netice elde ede bilir miyim?

Cevap

Bilindiği üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 09/02/1979 tarih ve 7/17150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında: "217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenmek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir..." hükmüne yer verilmektedir.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar