Archive

Şubat 17th, 2014

İmzasız Dilekçeleri İşleme Alma DEVRİ BİTTİ!

İmzasız Dilekçeleri İşleme Alma DEVRİ BİTTİ!

MEB taşra yöneticileri ve okul yöneticilerinin zaman zaman karşılaştığı sorunlarından bir tanesi de imzasız, isimsiz şikâyetler ile ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalardır. Adını yazmayan ya da takma bir isim ile “çamur at izi kalsın” mantığı ile hareket edenlerin dilekçeleri ve mailleri artık inceleme ve soruşturma için yeterli olmayacak. Kısacası isimsiz ya da takma isimle iftira atma devri bitmiştir. Kamu görevlisi ya da kamunun yaptığı bir uygulama hakkında gerçeğe aykırı olarak iddiada bulunanlar, artık isimlerini yazmak zorundalar. Memurların üzerinde demokles kılıcı gibi duran bu uygulama artık yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçen hafta sonu Mecliste Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü oylanarak kabul edildi. Kabul edilen tasarı içerisinde aşağıdaki maddede bulunmaktadır.

Eğitime 'Veli Akademisi' Desteği

Eğitime 'Veli Akademisi' Desteği

Almanya'daki yoğun nüfusuna rağmen Türklerin okul bitirme, meslek eğitimi ve yüksek öğretime katılım oranları ülkedeki diğer göçmen gruplarına oranla oldukça düşük. Bu konuda araştırma yapan pek çok eğitim kurumu ve uzman, sorunun sadece öğrencilerde ve kullanılan eğitim metotlarında yatmadığını, velilerin eğitime yaklaşımının da belirleyici olduğunu dile getiriyor. Bu tespitten hareket eden Heidelberg Göç Araştırmaları ve Kültürler aşırı Pedagoji Merkezi (Hei-MaT), Baden Türk Okul Birlikleri Dernekleri Federasyonu ile birlikte "Göçmen Türk Veliler İçin Veli Akademisi" adlı bir projeyi hayata geçirdi. Proje, Türk kökenli velileri Almanya'daki eğitimin bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

‘Veliler Alman eğitim sisteminin en önemli ayağı'

Mülakat Sonrası Süreç Nasıl İşleyecek?

Mülakat Sonrası Süreç Nasıl İşleyecek?

Şube müdürlüğü sözlü sınavı 10/02/2014 - 28/02/2014 tarihleri arasında (hafta sonu hariç) yapılmaktadır. Mülakat için 5 üyeden oluşan 10 komisyon görev yapmaktadır. Mart’ın 1’inden itibaren sonuçların duyurulması süreci başlayacaktır. MEB Görevde Yükselme Yönetmeliğine göre süreç şu şekilde işleyecektir;
Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 17 − (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 − (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine tebliğ edilir.

SGK Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişti

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/6/2012 tarihli ve 28336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendindeki “Sosyal Güvenlik Denetmenleri hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bentteki “özür” ibaresi “mazeret” olarak değiştirilmiştir.

Engelliler Neden Öğretmen Olamıyor?

Engelliler Neden Öğretmen Olamıyor?

Öğretmen olmak isteyen engelli adaylara uygun kadroların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilmemesi, öğretmenlik bekleyen adayların memur kadrolarına atanmak zorunda kalmaları Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getirildi.

İzmir milletvekili Prof. Dr. Hülya GÜVEN tarafından soru önergesi haline getirilerek, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI'nın yanıtlaması istenen engelli öğretmen adaylarına ilişkin açıklama ve sorular şöyle:
“29/4/2012 tarihinde yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavına (ÖMSS) eğitimlerini aldıkları öğretmenlik mesleğini yapmak için başvuran ve giren engellilerin Bakanlığınızca hiçbir açıklama yapılmadığı ve kadro verilmediği için 2012 yılı Temmuz ayında ÖMSS/1 tercih döneminde farklı kurumların açmış oldukları kadroları tercih etmek zorunda kaldıkları belirtilmektedir.

Bu nedenle öğretmen olmak için sınava giren ve tercih yapan bir grup engelli çeşitli kurumlarda engelli devlet memuru olmuşlardır.

Eğitimde Otoriter Tutumlar ve Sonuçları

Eğitimde Otoriter Tutumlar ve Sonuçları

Anne-baba ve çocuk ilişkisinin temeli anne ve babanın tutumuna bağlıdır. Anne-babaların çocuklarına karşı sergiledikleri tutumlar onlar arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasını sağlar. Aile de atılan temellerin üzerine inşa edilen okuldaki tutumlar ile birey topluma katılır. Ruhsal yönden sağlıklı bireyler yetiştirmek için anne-baba ve öğretmen tutumları son derece önemlidir.

Hayatımızda takındığımız tutumların kaynağı evden ve okuldan aldıklarımızda saklıdır. Bu durum yaşantımızın kalitesini belirler. Öyleyse nedir tutum? Türkçe sözlükte “Tutulan yol, davranış, tavır ” olarak adlandırılmaktadır. Sağlıklı anne baba ve öğretmen tutumları olan çocuklar özgüveni yüksek, özgürce düşünüp karar verebilen, bu kararların sorumluluğunu alabilen, atılgan, hoşgörülü bireyler olarak yetişirler.

Otoriter anne babanın gözleri sürekli çocuklarının üzerindedir. Davranışlarında oturuşlarında,

Tabletli Eğitim Bugün Başlıyor

Tabletli Eğitim Bugün Başlıyor

Başbakan Erdoğan'ın katılımıyla bugün ilk adımı atılacak projeyle 81 ilde 675 bin öğrenci ve öğretmene tablet bilgisayar dağıtılacak

Aday Öğretmenler Hizmet Puanı Ekletebilirler

Aday Öğretmenler Hizmet Puanı Ekletebilirler

Bazı il ve ilçeler de hizmet puanlarının eklenmesi konusunda öğretmen arakadaşlara yanlış uygulamalar yapmaktadır.Aday Öğretmen arkadaşlar Ücretli olarak çalıştığı süreleri veya dersahanede çalıştığı süreleri hizmet puanlarına ekletmek istediklerini il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine söylediklerinde aday oldukları için buna engel olmaktadırlar ama böylesine bir hataya

Öncelikle her özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde gelen sık sorulardan biri olan hizmet süresi ve hizmet puanların tutarsızlığına açıklık getirmek istiyorum.özellikle tercih edilen okullara atanamayan öğretmenler kendisi kadar hatta daha az hizmet süresine sahip olmasına rağmen daha fazla hizmet puanı ile atanan öğretmen için “acaba bir torpil mi var” diye düşünce ile bize başvuruyor.

Şubat 16th

'Arapça Öğretmenleri Türkiye'ye'

'Arapça Öğretmenleri Türkiye'ye'

Dünyanın farklı ülkelerindeki Arap asıllı öğretmenler, sanal ortam üzerinden yapılan mülakatlarda başarılı olmaları durumunda üniversite ve okullarda istihdam edilmek üzere Türkiye'ye davet ediliyor.

Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri ve imam hatip okullarının sayılarında son yıllarda görülen artış, bu kurumlardaki nitelikli Arapça öğretmenlerine olan ihtiyacı her geçen gün daha fazla hissedilir hale getirdi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SÜREM) Arapça Programları Koordinatörlüğü'nün bu ihtiyacı karşılamak için düzenlediği "Arapça Öğretmenleri Haydi Türkiye'ye Projesi" çerçevesinde, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan, anadili Arapça olan ve Arapçayı yabancı dil olarak iyi öğretebilen nitelikli öğretmenlerin Türkiye'de istihdamı hedefleniyor.

İsteyen başvurabilir

Ders Çizelgesi Değişti, Norm Mağduriyeti Yaşanacak mı?

Ders Çizelgesi Değişti, Norm Mağduriyeti Yaşanacak mı?

Bilindiği üzere; MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 28.01.2014 tarih ve 390264 sayılı “Haftalık Ders Çizelgelerinde Yapılan Düzenlemeler” konulu yazısına göre mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında 2014-2015 eğitim öğretim yılında 9. ve 10. sınıflardan başlayarak Meslek, Anadolu Meslek, Teknik ve Anadolu Teknik Liselerinin haftalık ders çizelgelerinde değişiklikler yapılmış ve bu değişikliğe göre seçmeli ders saatlerinin azaltılması ya da kaldırılması yoluna gidilmiştir.
Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, hem öğrencileri hem de öğretmenleri mağdur eden söz konusu düzenlemenin kaldırılması hususunda talepte bulunduk.

mebpersonel

Türkiye'de Fen Alanında Başarı Yüzde Sıfır Çıktı

Türkiye'de Fen Alanında Başarı Yüzde Sıfır Çıktı

Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçen PISA sonuçları ile Türkiye eğitim sistemi karşılaştırıldı. Türkiye’de 2006’dan beri fen alanında en üst düzey olan 6. seviyede başarı gösteren öğrenci olmadığı görüldü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 3 yıl arayla 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçen araştırma projesi olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2012 değerlendirmesi sonuçları ışığında, Türkiye'deki eğitim sistemi dünyadaki diğer eğitim sistemleriyle karşılaştırıldı.

Türkiye için Veriye Dayalı Eğitim Reformu Önerileri başlıklı çalışma, TÜSİAD ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) işbirliğiyle tanıtıldı. New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk R. Şirin ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartıran'ın hazırladığı raporda ilginç sonuçlara ulaşıldı.

Şubat 15th

770 Bin Öğretmene Eğitim Verilecek

770 Bin Öğretmene Eğitim Verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Eğitimde Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi kapsamında mart sonuna kadar 81 ilde 675 bin tablet bilgisayar dağıtacak.

Bakanlık 2014 sonuna kadar da 1 milyon 200 bin öğrenci ve 100 bin öğretmenin sınıf içi uygulamalarında tablet kullanmasını hedefliyor.

MEB, 2010'dan itibaren eğitimde ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek için bilişim teknolojisi araçlarının derslerde etkin kullanımı sağlamak amacıyla FATİH projesini başlattı.

Şube Müdürlüğü Normları Güncelleniyor!

Şube Müdürlüğü Normları Güncelleniyor!

Daha önce öğrenci sayısı ve kurum sayıları göz önünde bulundurmadan her İl’e 13 şube müdürü norm kadrosu tahsis edilmişti.

İlçelerde ise şube müdürü normlarında tek kıstas nüfus şartı olarak belirlenmişti. Özellikle doğu illerinde nüfusun nerdeyse yüzde 40’ı öğrenci iken batı da bu oran yüzde 20 lere kadar düşmektedir. Bu durum bazı ilçe milli eğitim müdürlüklerinde mağduriyetler oluşturmuştur. İlçe nüfusu 20-99 bin arasına 2 şube müdürü normu tahsis edilmiştir. Bir önemli sorun da yeni kurulan ilçelerdir. 27 ilçeye şube müdürü norm kadroları tahsis edilecektir. Edindiğimiz bilgiye göre Bakanlık bu konuda çalışma yapıyor. Şube müdürü atamalarından öce il/ilçe şube müdürü normları güncellenecek. Yakın bir zamanda açıklama yapılmasını kamuoyu beklemektedir.

UEYDER

Okul İdarecilerinin Gözü Kulağı TBMM'de

Okul İdarecilerinin Gözü Kulağı TBMM'de

Hükümet tarafından TBMM'ne sunulan kanun tasarısı nedeniyle okul idarecilerin tedirginliği devam ediyor.

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı komisyonda, okul idarecilerinin gözü kulağı mecliste...

Geçici personel (4/C), arabuluculuk faaliyeti yapabilir mi?

Soru

İyi günler. Bir kurumda 4/C'li olarak çalışmaktayım ek iş olarak adliyelerde arabuluculuk yapabilir miyim? Teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesinde "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir." hükmü, Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Başka iş yapma yasağı" başlıklı 7. maddesinde "Bu Karar uyarınca istihdam edilen geçici personel, bu işte çalıştığı süre içinde kazanç getirici başka bir işte çalışamaz." hükmü bulunmaktadır.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar