e-Yazışma Projesi ile İlgili Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı

e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 14 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Başbakanlıktan:

Konu : e-Yazışma Projesi

GENELGE

2017/21

Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü çalışmalarının parçası olarak, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini amaçlayan e-Yazışma Projesi kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının 31/7/2017 tarihine kadar Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmesi talimatlandırılmış ve Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık ve Bakanlıklar başta olmak üzere 158 kamu kurum ve kuruluşu arasında entegrasyon sağlanarak EBYS kullanılmaya başlanmıştır.

Bankacı olmak için neler yapmak gerekiyor?

Türk bankacılık sektörü, son yıllarda gençlerin gözde sektörü haline geldi. Bankacılık ile ilgili bölüm mezunlarının yanı sıra, bölümleri ile ilgili bir iş bulamamış binlerce yüksekokul mezunu da iş için bankaların kapısını aşındırmaya başladı. Hal böyle olunca da, bankalar ve finans kuruluşları üniversiteli genç işsizlerin adeta umut kapısı haline geldi.

Peki bankacı olmak için neler yapmak gerekiyor?

BANKACI KİMDİR?

Öğretmene ek ikramiye şansı

Devlette 30 yıldan uzun süre çalışan ve 7 Ocak 2015'ten önce emekli olanlara ek emeklilik ikramiyesi ödenmesine başlandı. Örneğin 2014 yılında emekli olan bir öğretmen, 30 yıldan fazla çalıştığı her yıl için 2 bin 102 lira ek ikramiye alacak. Bu haktan toplam 408 bin öğretmen yararlanacak.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) Elektrik Üretim A.Ş.'de çalışan bir üyesi için 2012 yılında açtığı davayla başlayan kamu çalışanlarının 30 yılın üzerindeki hizmetlerine karşılık ilave emekli ikramiyesi ödenmesi mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildi.

Tedviren veya vekil olarak görev yapan amir, disiplin cezası verebilir mi?

Kurum içi talimat ile vekil veya görevlendirme olarak görevlerini yürüten amirler, kınama, uyarma gibi disiplin cezalarını verebilir mi?

SORU: Kurum içi talimat ile Sef V. veya Şube Müdür V. veya Şef G. veya Şube Müdürü G. olarak görevlendirilen memur, kurumdaki diğer bir memur hakkinda kinama, uyarma vs. cezası verebilir mi?

CEVAP: Anayasanın 128. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.

Yardımcılıktan denetmenliğe atanan ne zaman denetmenlik aylığına hak kazanır?

Bir bakanlıkta denetmen yardımcısı olarak çalışan kişi, denetmen kadrosuna atandığında, unvanı ve derecesi değişeceği için, görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni aylığına hak kazanır.

SORU: Denetmen yardımcısı kadrosunda çalışırken 20.07.2017 tarihli bakanlık onayı ile denetmen kadrosuna atandım. 20.07.2017 - 15.08.2017 tarihleri arasında maaş farkı oluşacağını belirttim müdürlük mutemedine ancak mutemet yeni derece kademe ve tazminatlardan dolayı oluşan maaş farkının 15.08.2017 tarihinden itibaren hesaplanacağını ve maaş farkı alamayacağımı belirtti. Sizin konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim. teşekkür ederim iyi çalışmalar.

MEB şube müdürü atama sonuçlarını açıkladı

MEB, mahkeme kararı sonrası şube müdürü atama sonuçlarını açıkladı.

Mahkeme Kararı İle İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürü Kadrosuna Görevde Yükselme İle Atama Sonuçları

Sonuçlar İçin TIKLAYINIZ

Memur alt derecedeki kadrolara görevlendirilebilir mi?

Soru

2. dereceli kadroda Muhasebe Şefi olarak görev yapmaktayım. İlçede bulunan veznedarlık kadrosu için geçici olarak görevlendirileceğim söylendi. Muhtemelen 5. dereceli kadro Benim 657 s.k. 45. maddesi gereğince itiraz dilekçesi vermem doğru olur mu? Bu konuda ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. Maddesi:

"Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.

Memur olunurken, kasdi suçlardan dolayı alınan cezalar toplanır mı?

Ayrı suçlardan dolayı 6+7+8 ay ceza alındığında, bu cezalar toplanarak 657 sayılı Kanununun 48. maddesi hükmü uygulanamaz.

SORU: Kasten işlenen bir suçtan 1 yıl ve üstü ceza alan memur olamamaktadır. Bu husus zaten 657'de yazıyor. Kişi hakkında 3 maddeden ceza verilsin, bunlarda 6+7+8 ay cezalar olsun. Bunlar toplanıp 21 ay olduğu için memur olamaz mı? Yoksa suçların gerçek içtimasi geregi her suç bağımsız mıdır? Not: Suçlar yüz kızartıcı değil ve kasten olsun.

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Genel ve Özel Şartlar" başlıklı 48. maddesi aşağıdaki gibidir.

"Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

Görevden uzaklaştırma nedir?

Son zamanlarda Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraçlar yapılırken, ihraç edilmekle karıştırılan görevden uzaklaştırma müessesesi üzerine açıklamalar yapma gereği duyulmuştur. Görevden uzaklaştırma Devlet memurluğundan çıkarılma değil, belirli bir süre görevi başında kalması sakıncalı görülen memurlar hakkında alınan bir tedbirdir.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Son zamanlarda Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraçlar yapılırken, ihraç edilmekle karıştırılan görevden uzaklaştırma müessesesi üzerine açıklamalar yapma gereği duyulmuştur. Görevden uzaklaştırma Devlet memurluğundan çıkarılma değil, belirli bir süre görevi başında kalması sakıncalı görülen memurlar hakkında alınan bir tedbirdir.

Torba Kanun Tasarısında kamu çalışanları için neler var?

Motorlu Taşıtlar Vergisindeki artışın gölgesinde kalan torba kanun tasarısında kamu çalışanlarını da yakından ilgilendiren birçok düzenleme yer alıyor.

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek TBMM Başkanlığına sunulan “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” MTV'nin gölgesinde kaldı. Halbu ki bu Tasarıda kamu çalışanlarıyla ilgili de bir çok hüküm bulunmaktadır.

130 maddeden oluşan Tasarıda, kamu çalışanlarına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Torba Kanun Tasarısının kamu çalışanlarına ilişkin düzenlemelerinden bazıları şunlar:

1- Çalışanalrın maaşlardan kesilen gelir vergisinin 3.dilim oranı %27'den %30’a çıkarılıyor

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak, ücretten kesilen gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimine uygulanan %27 oranının %30’a çıkarılması öngörülüyor.

Arabulucuya gidilmeden açılacak davalar reddedilir mi?

İş davalarında zorunlu arabuluculuk getirmesi nedeniyle 14 milyon işçiyi ilgilendiren iş mahkemeleri yasa tasarısındaki düzenleme Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Çalışma yaşamında yeni bir dönem niteliğindeki bu düzenlemeye göre, arabulucuya gidilmeden açılacak davalar usulden reddedilecek. Kabul edilen düzenlemeyle getirilen yenilik şöyle:

ZORUNLU ARABULUCULUK

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarında arabulucuya başvuru dava şartı oldu. Davacı, arabulucuda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı veya arabulucu tarafından onaylanmış örneğini dilekçesine eklemek zorunda olacak.

USÜLDEN REDDEDİLECEK

Engelliler engelliliklerini artırıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılabilir mi?

Engelliler, engelliliklerini artırıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılamaz.

7 Şubat 2014 tarih ve 28906 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin "İşyerlerinin engellilerin çalışma şartlarına göre düzenlenmesi" başlıklı 16. maddesi fıkralarının söylediği gibi engelli bir çalışana bu kadar iş yüklemek engellilerin engelliliklerini artırıcı, geliştirici maddesine aykırıdır.

İlgili madde tam olarak şöyledir;

İşyerlerinin engellilerin çalışma şartlarına göre düzenlenmesi

Diyanet'te üst düzey atamalar belli oldu

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılıklarına, Dış İlişkiler Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Selim Argun ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman Tıraşçı atandı.

Genel Müdürlüklerde ise; Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Haydar Bekiroğlu, Dış ilişkiler Genel Müdürlüğüne Erdal Atalay ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Dr. Burhan Erkuş atanan isimler oldu. Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına da Hasan Ali Yıldız getirildi.

Başkanlıkta gerçekleştirilen devir teslim törenlerine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, görevi devreden Genel Müdürlere yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, göreve yeni başlayan Başkan Yardımcıları ve Genel Müdürlere yeni görevlerinde başarılar diledi.

İnfaz koruma memuru alımında yeni düzenleme

Adalet Bakanlığı 657'e tabi memur statüsündeki infaz koruma memuru alımlarında yeni düzenleme yaptı.

Adalet Bakanlığı, 657'e tabi memur alımlarını düzenleyen Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmelikte değişikliğe gitti.

DAHA FAZLA ADAY SÖZLÜ SINAVA ALINACAK

Boy ve kilo şartı aranan infaz koruma memuru alımında, ilan edilen kadro sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava alınıyordu.

Yapılan yeni düzenleme gereğince 10 katı aday sözlü sınava alınacak.

BOY VE KİLO ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMADI

İnfaz koruma memuru alımında; erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak şartı ile birlikte boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmaması gerekiyor.

Danıştay zabıt katibi alımında 20 katı aday şartını yeniden getirdi

Danıştay Başkanlığı, 7 Eylül'de kaldırdığı, 20 katı aday şartını yeniden getirdi.

Danıştay, 7 Eylül'de yaptığı düzenlemeyle, zabıt katibi alımı uygulamalı sınavına, KPSS'den en yüksek puan almış 20 katı adayın katılabileceği yönündeki düzenlemeyi yürürlükten kaldırmıştı.

Memurlar.net'te yer alan değerlendirmede, bir nebze de olsa adalet sağlayan uygulamanın kaldırılmamasının yanlışlığına dikkat çekilmişti. Zira 20 katının kaldırılması demek, KPSS'ye giren binlerce adayın uygulamalı sınava alınması anlamına geliyordu. Buna ise kurumsal olarak imkan yoktu. Zira başvuracak örneğin 50 bin kişiye uygulamalı sınav yaptırılması mümkün değildi.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş