657’nin memur-işçi ayrımı yerine “çalışan” kavramı sorunu çözer mi?

Sayın Cumhurbaşkanı Ankara Ticaret Odası’nda düzenlenen 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli'nde konuşurken şu ifadeleri kullanmıştır; “Devlet besledi, devlete ihanet ettiler bunlar. Zaten Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657’dir (Devlet Memurları Kanunu). Bu 657’nin de eğer bir mutabakat sağlanabilse aynen Batı'da olduğu gibi, 657’nin memur-işçi ayrımı değil, tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım.” Bu yazımızda konuyu detaylandırarak açıklamaya çalışacağız.

657’nin memur-işçi ayrımı yerine “çalışan” kavramı sorunu çözer mi?

Eğitim düzeyi arttıkça kayıt dışı istihdam azalıyor

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, teknolojik ve katma değeri yüksek üretimin önemine değinerek, “Bu işin olmazsa olmaz şartı; bu ürünlerin üretimini, mesleki standartlara haiz, kalifiye, mesleki eğitim almış, elinde Mesleki Yeterlilik Sertifikası olan elamanlara sahip olmaktır.” dedi.

AB ve Türkiye tarafından finanse edilen ÇSGB AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Sözleşme Makamı ve Program Otoritesi olduğu “Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Hibe Programı kapsamında, Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) ve Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) ortaklığı ile yürütülen AKÇA Projesi kapanış toplantısı düzenlendi.

MEB iller arası isteğe bağlı yer değişikliği yapılabilecek kadrolar açıklandı

Taşra Teşkilatında Eğitim-Öğretim Hizmet Sınıfı Dışındaki Diğer Hizmet Sınıflarında Görev Yapan Personelin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Yayımlandı.

Kılavuz için tıklayınız

Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmeliği Taslağı Yayımlandı mı?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin, Öğretmen yeterlikleri kapsamında 4 yılda bir yapılacak sınavın, bir seçme, eleme veya bir sıralama sınavı değil, öğretmenlerin mevcut durumunu tespit çalışması olduğunu bildirdi.

Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmeliği Taslağı Tıkla İndir

Aktekin, Eğitim Bilişim Ağı´nın internet üzerinden yapılan yayınında, öğretmenleri, Öğretmen Strateji Belgesi´ne ilişkin bilgilendirdi. Resmi Gazete´de 9 Haziran´da yayımlanan belgeye ilişkin, çeşitli haberlerin, yorumların yapıldığını belirten Aktekin, belgenin öğretmenlere yönelik hayat boyu öğrenme stratejisini temel alan bir anlayışla hazırlandığını ifade etti.

Öğretmenler için bireysel yaz okuma listesi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 1 milyonun üzerinde öğretmene, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı için yaz tatili boyunca okumaları, izlemeleri ve eleştirel bir gözle tartışmaları için farklı kesimlerin görüşünün de alındığı 37 kitap ve 30 sinema filmi önerildi.

Öğretmenlere önerilen kitap ve film listesi indir

Buna göre, geçen yıl başlatılan aday öğretmen yetiştirme eğitimi kapsamında, öğretmenlere yönelik film ve kitap listelerinden oluşan bir program hazırlanmıştı. Bu yıl, görevde bulunan 1 milyonu aşkın öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı için, yaz dönemi boyunca yapabilecekleri etkinliklere ilişkin özel bir çalışma yürütüldü.

İnternet Tabanlı Deprem Risk Analiz Sistemi Nedir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te hizmet veren bir firmanın geliştirdiği "İnternet Tabanlı Deprem Risk Analiz Sistemi" uygulaması ile vatandaşlar internet üzerinden ücretsiz olarak binalarının depreme karşı risk değerlendirmesini yapabilecek.

Deneme aşaması tamamlanarak hayata geçirilen uygulama ile Ege ve Marmara Bölgeleri öncelikli olmak üzere 81 ilin riskli bina dağılım haritasının çıkarılması da hedefleniyor.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Türer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB kredisi ile Teknokent içerisinde kurdukları firmada, doktora ve yüksek lisans öğrencileriyle geliştirdikleri "İnternet Tabanlı Deprem Risk Analiz Sistemi" uygulaması hakkında bilgi verdi.

Surname ne demek?

Osmanlılar döneminde şehzadelerin sünnet düğünleriyle, kadın sultanların evlenme törenlerini betimlemek amacıyla yazılmış manzum ya da mensur yapıt. Kaside biçiminde olanlarına surriye de denilmiştir. Surnamelerde, gece ve gündüz süren eğlencelerde gösterilen hünerler, açılan yarışmalar, kazananlara dağıtılan ödüller, halk için hazırlanan sofralarla büyüklere verilen şölenler, vezirlerden her birinin sunduğu armağanlar, padişahın vezirlere giydirdiği kürkler, verdiği armağanlar anlatılır. Levni'nin en tanınmış eseri Surname'dir. Surname, yazılı ve bol resimli bir kitaptır ve bir sünnet düğünü resmedilmiştir. Yüzlerce değişik sahneyi içeren bu minyatürlerde Levni, sünnet törenini esprili bir yaklaşımla resmetmiştir.

Fütüvvetname ne demek?

Fütüvvetname bir eserin değil, bir konuda yazılmış bütün eserlerin ortak adıdır. 13-14. yüzyılda Anadolu'da hem bir tasavvuf akımı hem de bir sivil toplum hareketi gibi ortaya çıkan Fütüvvet teşkilatının esaslarını işleyen bütün eserlere "fütüvvetname" denmesi gelenekleşmiştir.

Devriye ne demek?

İnsanın varoluşunu anlatan tasavvufi şiirlerdir. Devir kuramını anlatır. Devir kuramı; vakti gelen ruh maddi aleme iner. Önce cansız varlıklara, sonra bitkilere, hayvana, insana en sonra da insan-ı kamile geçer. Oradan da Allah'a döner ve onunla birleşir. Bu inişe nüzül; Allah'a dönüşe de hurüç denir. İşte bu inişi ve çıkışı anlatan şiirlere devriye denir. Felsefi bir konuyu işlediğinden anlaşılması zordur. 11'li hece ölçüsüyle söylenir. Bu bakımdan ilahi ile benzerlik gösterir.

Kılık kıyafet yönetmeliği kalkıyor mu?

Memurların gündemden düşürmediği kılık kıyafet yönetmeliği kalkıyor. Sakal serbest olacak, kravat zorunluluğu kalkacak.

1980 askeri darbesini yapan cuntacıların hazırladığı kılık kıyafet yönetmeliği tarihe karışıyor.

YENİDEN TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

Hükümet, kamuda çalışan memurlara kılık kıyafet serbestliğini yeniden gündeme getiriyor. 62. hükümet zamanında hazırlanan ancak Başbakanlık'ta bekletilen taslak yeniden tartışılmaya başlandı.

SAKAL SERBEST, KRAVAT KALKIYOR

Taslağa göre artık erkek memurlar sakal bırakabiliyor. Kravat zorunlu olmaktan çıkartılırken kadın memurlara kumaşla birlikte kot pantolon giymek de serbest oluyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

14 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 30096

YÖNETMELİK

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Patent ve Marka Kurumu personelinin disiplin amirlerini tayin ve tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türk Patent ve Marka Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

OHAL'de istifa ve atanmaya dair önemli hususlar

Devlet Personel Başkanlığı, OHAL süresinde, atama ve çekilme işlemlerine ilişkin mütalaasını internet sitesinden yayımlamıştı. Bu yazıda mütalaanın bir açıklamasını yapacağız.

Bu mütalaada dikkat çeken hususları sizlerle paylaşmayı uygun gördük.

Devlet memurlarının OHAL esnasında çekilmesi

DPB mütalaasında 657 sayılı DMK'ye tabi memurların istifalarının kabulü için yerlerine yeni bir atama ya da görevlendirme yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Buradan çıkan sonuç şudur: Kurumlar hizmetlerini aksatmayacak tedbirleri almadan memurların istifasını kabul edemezler. Ancak gerekli atama ya da görevlendirmeleri yaptıktan sonra memurların istifaları kabul edilebilir. Bu durumda çekilme usulüne uygun yapılmış olur.

Usulsüz çekilmede ise istifa eden memur tekrar memuriyete dönememektedir.

DBP önceki görüşlerinde de bu hususları vurgulamıştır.

Özel Kalem Müdürlüğü personeline ücretsiz akşam yemeği verilebilir mi?

Sayıştay Denetçileri, Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan personel için 10.08.2015-31.12.2015 tarihleri arasında Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin 3'üncü maddesine aykırı olarak akşam yemeği hizmeti satın alınması sonucu oluşan zararın ödettirilmesine karar vermişlerdir.

Ancak, 8. Daire; Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan personel için mesai bitimi sonrası yemek hizmeti satın alımına ait ödemenin, Bakanlık Makamının ... tarihli ve ... No.'lu Olur'u ile temsil-ağırlama organizasyon giderleri kapsamında bütçeden karşılandığı görüldüğünden, mevzuatına uygun olduğu anlaşılan ... TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına, oybirliğiyle, karar vermiştir. Dolayısıyla özel kalem müdürlüklerinde görev yapan personele bütçeden akşam yemeği verilmesinde herhangi bir sıkıntı yoktur.

Avukatlık vekalet ücreti memur unvanlılara verilebilir mi?

Sayıştay 5. Dairesi 2015 tarihli kararıyla belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde çalışan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukat dışındaki personele vekalet ücreti ödenemeyeceğine hükmetmiştir.

Sayıştay'dan sınavsız atamalara ilişkin kritik karar

Bu köşeyi takip edenler, milyonlarca kişi sınavla atama beklerken istisnai kadrolara yapılan atamaların bazen vicdanları kanattığını ifade etmiş olduğumuzu hatırlayacaklardır. Sayıştay bu konuda ilginç, aynı zamanda da kritik bir karar vermiştir.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş