Kısmi çalışmadan çocuk evlat edinen anneler de yararlanabiliyor mu?

Doğum izninden sonra anneler çocukları okul çağına gelene kadar kısmi çalışmadan yararlanacak.

Doğum izninden sonra anneler çocukları okul çağına gelene kadar kısmi çalışmadan yararlanacak. İşçi anneler için başlayan süreç memurlar için de bu ay devreye girecek.

ÇALIŞAN ANNELER İÇİN DEVRİM GİBİ DÜZENLEME

Geçen sene anneler için çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bunlardan birisi de doğum ve analık izinleri ile ilgili olandı.

YARIM GÜN ÇALIŞIP TAM MAAŞ

Anneler yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 60 gün, ikinci çocukta 120 gün ve sonraki doğumlarda 180 gün yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek.

EVLAT EDİNEN DE YARARLANACAK

Kısmi süreli çalışma yönetmeliği yayımlandı mı?

Doğumdan sonra yarı zamanlı çalışmak isteyen memur anneler, "Kısmi süreli çalışma" uygulamasına ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliği bekliyor.

Memur anneler, "kısmi süreli (part-time) çalışma" uygulamasına dair, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışmaları yürütülen "Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Sureli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik"in yayınlanmasını talep ediyor.

Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişmiş toplumlarda kadınların çalışma hayatının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Tayın bedeli kimlere nasıl ödenir?

Tayin bedelinin ne olduğunu, hangi personele hangi tutarda ödeneceğini, kanunda yer almayan personele tayın bedelinin nasıl ödeneceğini ve bu ödemeden yapılan kesintileri izah ederek, yeni maaş katsayılarına göre 2017 yılında tayın bedelinin tutarını açıklamaya çalışacağız.

Tayın bedeli kimlere ödenir?

Tayın bedeli, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'da ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik'te düzenlenmiştir.

Memur anneye mesai müjdesi

Memur anneler, yürürlüğe giren yasa kapsamında, çocukları okul çağına gelene kadar yarım mesai ile tam maaş alabilecek.

Çocuğun okul çağına gelene kadar "yarım çalışma" düzenlemesi yürürlüğe girdi. Memur anne yarım mesai ile tam maaş alabilecek.

Doğum izninden sonra çocuk sayısına göre yarım mesai tam maaş ile çocuğun okul çağına gelene kadar yarım çalışma düzenlemesi yürürlüğe girdi.

İKİNCİ ÇOCUKTA 120 GÜN

Çalışan anneler için yönetmelik çıkmasından sonra şimdi de memurlar için yönetmelik hazırlandı. Takvim'in haberine göre; annelerle ilgili yönetmelik çalışması, Bakanlar Kurulu tarafından tamamlanarak Başbakanlık'a gönderildi. Bu ay içinde yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Aday öğretmen, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alırsa atılır mı?

Aday öğretmen, adaylık süresi içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alırsa hakkında 657 sayılı Kanunun 57. maddesi hükmü uygulanır.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü; henüz adaylığı kalkmamış olan bir öğretmenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D maddesinde belirtilen "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasını gerektiren bir fiil işlemesi halinde; hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesine göre mi, 125/D maddesine göre mi işlem tesis edilmesi gerektiği konusundaki bir il milli eğitim müdürlüğünün sorusuna 20.12.2016 tarih ve 14325007 sayılı yazı ile cevapladı.

Gazilerin istihdamında 45 yaş sınırı kaldırıldı mı?

Bakan Kaya: "680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gazilerin istihdam hakkını kendilerinin kullanmak istemeleri halinde 45 yaş sınırı kaldırıldı. Şehit yakınları, gazilerimiz arasında mağduriyete ve karmaşıklığa sebep olan mevzuatın düzenlenmesine yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla ilerliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, dün ataması gerçekleşen bin 641 hak sahibi ile kamu kurum ve kuruluşlarına 2014 yılından bu yana ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 18 bin 715'e ulaştığını söyledi.

Bakan Kaya yaptığı açıklamada, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili bilgileri paylaştı.

Ceza alan aday memur atılır mı?

Herhangi bir disiplin cezası alan aday memurun görevine son verilmesini öngören 657 hükmü AYM'ce iptal edilmişti. İptal kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

657 sayılı Kanunda, 2011 yılında önemli bir kaç düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemelerden birisi de, disiplin cezası alan aday memurların görevine son verilmesi idi.

657 sayılı Kanunun 57. maddesinin birinci fıkrası şu şekildedir:

"Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir."

Aday memura, hangi durumda yıllık izin verilir?

Aday memur, yıllık izin alabilir mi?

Devlet Memurlarının yıllık izinlerine ilişkin 657 hükmü:

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir. (657 DMK - 102 .Madde)

Bu maddde geçen hizmet deyimi, konunun bam telini oluşturmaktadır. Zira memurluğa ilk defa başlamasına rağmen memurluk öncesinde askerlik, başka bir kamu kurumunda farklı statüde geçen süreler veya özel sektör süreleri söz konusu olabilir.

Askerlik ve kamu kurumlarında başka statülerde (işçi, sözleşmeli personel vs.) geçen hizmet süreleri yıllık izne esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınmaktadır.

Aday memur unvan değişikliği sınavına girebilir mi?

Unvan değişikliği sınavına başvurusu kabul edilen aday memurun başına gelenler...

Aday memurun, kurum içi unvan değişikliği sınavına katılamayacağı konusu, mevzuatta açık ve net olarak yazmaktadır.

Kurumların açtığı unvan değişikliği sınavlarında da bu konuya dair açıklamalar yer almamaktadır.

Örneğin geçtiğimiz yıl yapılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı unvan değişikliği sınavına bir başvurmuştur. Başvurusu kabul edildikten sonra, sınava hazırlanmış, sınav harcı ve yol parası vererek Ankara'daki sınava katılmıştır.

Ancak sınavı yüksek bir puanla kazandıktan sonra sorun çıkmıştır. Kurum, DPB'ye görüş sormuş ve DPB de aday memurun unvan değişikliği sınavına katılamayacağını belirtmiştir. Bu görüşten sonra aday memurun tüm çalışmaları boşa gitmiştir.

Aday memurlukta geçirilen süreler zorunlu hizmete tabi midir?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğini değiştirdi.

Yapılan değişikliklerin büyük çoğunluğunun, çerçeve yönetmelikle uyumlu olduğunu belirtmiştik.

Çerçeve yönetmelikte aday memurların süresi için şu hüküm getirilmiştir:

"Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır."

Buna göre, aday memurluk süreleri nerede geçmiş ise o yerin bölge hizmetinden sayılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yer değiştirme yönetmeliğinde ise şu düzenleme yapılmıştır:

"(2) Aşağıda gösterilen sürelerin tamamı, bu hizmetlerin geçirildiği yerin hizmet bölgesi çalışma süresinden sayılır.

Hangi hallerde aday memura yıllık izin verilir?

Devlet memurlarının 'yıllık izin' hakkını kazanmaları, bu izni kullanmaları ve yıllık izin süreleri, hizmet sürelerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Aday memurların yıllık izinlerine ilişkin konuda tereddüt yaşandığı ve memurların mağdur edildikleri bize gelen sorulardan anlaşılmaktadır. Bir soru özelinde konuyu açıklamaya çalışacağız.

2013 yılında memuriyete başladım ve askerliğimi memuriyete başlamadan önce 15 ay olarak yaptım. 2013 yılına ait yıllık iznimin resen tanınması gerekmez mi? Kurumum 2013 yılında başvurmam gerektiğini, 2013 yılına ait izni 2014 yılında veremeyeceğini söylüyor.

Yıllık izin hakkının dayanağı

Aday memurlar için, askıda sayılan memurluk süreleri

Devlet memurlarının adaylık süresi 1 yıldan az, iki yıldan çok olamaz. Peki bu sürelere aylıksız izinde geçen süreler dahil midir?

SORU: Kasım 2013 te kurumumda mühendis kadrosunda aday memur olarak göreve başladım. Göreve başladıktan 4 ay sonra doğum iznine ve müteakiben de aylıksız izne ayrıldım. Adaylık eğitimlerine tabi tutulamamış oldum. Aralık 2015'te kurumuma dönmeyi planlıyorum. Kurumuma asli memur olarak mı dönmüş olacağım?

CEVAP: Devlet Memurları Kanununun 54'üncü maddesi şu şekildedir:

"Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz."

Aynı Kanunun 55 inci maddesinde ise şu hüküm yer almaktadır:

İşverenin çalışan hakkındaki yanlış beyanının ne gibi zararları oluyor?

Çalışanların gerçek kazancını gizleyip, asgari ücretten göstermeye meslek koduyla engel geldi. Herkesin işine göre kazancı olacak.

Çalışanlar açısından en büyük sıkıntıların başında kayıt dışılık geliyor. Bu oranlar son yıllarda yapılan çalışmalarla giderek azaltıldı.

Benim 'gizli kayıt dışılık' diye tarif ettiğim gerçek maaşı saklama ve asgari ücretten bildirme hilesi ise maalesef devam ediyor. Özellikle yüksek paralar kazanılan mesleklerde çalışanların asgari ücretli gösterilmeleri dikkat çekiyor.

İşte bunun önüne geçmek için yeni bir sistem gündeme getirildi:

Meslek kodu. Buna göre kişi hangi işi yapıyorsa SGK'ya öyle bildirilecek ve o mesleğe uygun prime esas kazanç belirlenecek.

Aday statüsünde çalışan bir Devlet memuru, KPSS ile başka bir kadroya geçiş yapabilir mi?

Aday memur, KPSS ile başka bir kuruma geçiş yapabilir mi?

Aday memur olarak çalışmakta olan personelin KPSS süreci sonunda başka kurumun memur kadrosuna yerleştirilmesi durumunda, çalışmakta olduğu kurumun muvafakat vermesi halinde atanmasının mümkün müdür?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesini ikinci fıkrasında; "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." yer almaktadır. Mezkur hükümde geçen nakil ibaresi memurun başka kurumdaki kadroya sınavsız olarak geçişini için kullanılmaktadır.

Korunmaya muhtaç çocukların tercih başvurusu uzatıldı

DPB, Korunmaya muhtaç çocukların 3220 kadroya başvuru tercih süresini uzattı.

Devlet Personel Başkanlığı'ndan yapılan açıklama

Bilindiği üzere 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlardan istihdam hakkını haiz olanların atanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığınca 30 Aralık 2016-13 Ocak 2017 tarihleri arasında toplam 3220 kadro/pozisyon için tercih başvurusu alınacağı duyurulmuştu.

Hak sahiplerine ulaşılarak tercih yapacak aday sayısını artırmak ve hak sahiplerinin kılavuzu inceleyebilecekleri zamanı uzatarak tercihlerini hatasız bir şekilde yapabilmelerine imkan sağlamak üzere daha önce ilan edilen tercih tarihlerinde değişiklik yapılması gereği duyulmuştur.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş