İstisnai kadro kapsamında olmayan basın müşaviri şube müdürü olabilir mi?

Yurtdışı teşkilatında basın müşaviri unvanlı kadroda görev yapan personel, şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanabilir mi?

Bu konuda DPB 28.05.2007 tarihli ve 6239 sayılı görüş yazısında; basın müşaviri unvanlı kadronun söz konusu genel yönetmelik kapsamı dışında tutulmaması ve basın müşaviri unvanlı kadrodan şube müdürü unvanlı kadroya atanmanın görevde yükselme mahiyetinde bir atama olarak değerlendirilmesi sebebiyle; ilgilinin, şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak sınavda başarılı olması halinde, atanmasının mümkün olduğunu belirtmiştir.

İstisnai kadrolardan şube müdürü kadrosuna sınavsız atama yapılabilir mi?

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosunda görev yapan birisinin mevzuatta aranan şartları taşıması kaydıyla, şube müdürü unvanlı kadroya naklen atanması mümkün müdür?

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı'nın 24/11/2006 tarihli ve 22240 sayılı görüş yazısında konuyu açıklığa kavuşturmuştur. Bu yazıya göre, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 61'inci maddesinin birinci fıkrasında;"... istisnai memurluklara atananlar hakkında bu kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır" hükmüne yer verilmiştir.

Şube müdürü olarak görev yapanlar sınavsız olarak tekniker kadrosuna atanabilir mi?

Bir kamu kurumunda "şube müdürü" olarak görev yapan bir personelin başka bir kamu kurumunun "tekniker" kadrosuna sınavsız olarak atanması mümkün müdür?

Normal şartlar altında bu soruya olumsuz cevap vermek mümkün değildir. Çünkü, görevde yükselme ve unvan değişikliğinin en temel mantığı haksız yükselme ile sınavsız atamanın önüne geçilmesidir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu görüş olumsuzdur.

Rusya ile vize anlaşması sağlandı mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en kısa zamanda kalkdırılacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , “Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı. En yakın zamanda uygulanacaktır." açıklamasında bulundu.

İzin düzenlemesi 4/B'lileri kapsıyor mu?

Soru

399'a tabi personele yönelik izin düzenlemesi, 4/B'li personeli kapsıyor mu?

Cevap

8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yürürlüğe giren kanunla, 399'a tabi personelin yıllık izinlerinde düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenleme şu şekildedir:

"Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinler müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer."

Bu düzenlemeye göre, 399'a tabi sözleşmeli personelin izinleri, memurlar da olduğu gibi gelecek yıla aktarılabilecektir.

Hakkında kamu davası açılan memura hukuki yardım yapılır mı?

657'de yer alan hüküm gereğince haklarında yürüttükleri kamu görevinden dolayı kamu davası açılmış ve beraat etmiş personele, avukatlık ve dava masraflarının geri ödenmesi mümkündür.

657 sayılı Kanuna tabi personeller üstlendikleri görev ve sorumlulukları yerine getirirken çeşitli suç isnadı ile cezai kovuşturmalarında sanık olarak yargılanabilmektedirler. Yazımızda görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılan ve kovuşturma sonucunda beraat kararı verilmesi halinde, personele destek mahiyetinde olan bir hükümden bahsetmek istiyoruz.

657 sayılı Kanunun Ek 31 inci maddesinde; "Bu Kanun kapsamına giren ve görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin;

a) Vekalet verdikleri avukata, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret,

8 yıla bir kademede hangi süreler dikkate alınır?

8 yıl disiplin cezası almayan memurlara 1 kademe verilmektedir. 8 yıllık süreye memuriyet öncesindeki süreler dahil midir?

SORU: Bir konuda yardımlarınızı rica ediyorum. 2012 yılında devlet memurluğuna başlayan ve halen teknik hizmetler sınıfında teknisyen olarak görev yapan memur, memuriyete girmeden önceki özel sektör hizmetlerinin 3/4'ünü memuriyet hizmetine saydırdığında, saydırılan bu süreler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun'un 64. md gereğince 8 yıldan bir kademe uygulamasında değerlendirmeye alınır mı? Teşekkürler.

Yeni bir iade KHK'sı da çıkacak mı?

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli yeni bir KHK çıkacağını ve iadeler olacağını belirtti.

NTV'de konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yeni bir KHK çıkacağını ve bu KHK'da iadeler olacağını belirtti.

İhraç süreçlerine dair bilgiler veren Canikli "Biliyorsunuz OHAL komisyonu kurduk. Bu komisyon yoluyla itirazları bir kez daha değerlendireceğiz. Olumsuz kararlarda yargı yoluna gitmek mümkün olacak" dedi.

TTK mühendis alımı için yönetmelik düzenlemesi yaptı

Türkiye Taş Kömürü Kurumu mühendis alımı için yönetmelik düzenlemesi yaptı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, kazı projelerinde görevlendirmek üzere 399'a tabi sözleşmeli mühendis alacak.

Mühendis alımının mevzuat dayanağını oluşturan yönetmelik düzenlemesi 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Yayımlanan düzenlemenin detayları şu şekildedir:

1- Bu düzenleme sadece Armutçuk, Amasra, Üzülmez, Karadon, Kozlu Taşkömürü İşletme Müesseselerine alınacak 399'a tabi sözleşmeli mühendisleri kapsayacak.

2- Mühendis alınırken yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınava, belirlenen KPSS3 puanını geçen tüm adaylar girebilecek. sözlü sınava ise yazılı sınavdan en yüksek puan alan dört katı aday girecek. Sonuçlar yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasıyla bulunacak.

Memur kaç yıl içinde devletten alacağını isteyebilir?

Kamu kurumları en fazla kaç yıl geriye doğru borçları talep edebilir?

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar"n başlıklı 34. maddesi 3. fıkrasındaki; "İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer." hükümlerince 5 yıl içinde ödenmeyen alacaklarınız ödenebilmektedir.

Askerlik süresi görevde yükselmede değerlendirilir mi?

Görevde yükselme yönetmeliğinde 3 farklı süre uygulaması bulunmaktadır. Bu yazıda askerlik süresinin bu sürelerden hangisinde uygulanacağına değinilecektir.

Soru: 22/11/2004 tarihinde askerliğe başlayıp 22/02/2006 tarihinde 15 aylık askerlik hizmetimi tamamladım. 04/08/2011 tarihi itibariyle memur olarak atandım. 19/12/2014 tarihinde görevde yükselme sınavı ile şef kadrosuna atandım. Görevde yükselme sınavı ile şube müdürlüğüne atanmam için askerlikte geçirmiş olduğum süreler dikkate alınır mı?

Cevap: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in "Hizmet süresi" başlıklı 6 ncı maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

İstisnai kadroda görev yapmış olanlar teknik unvanlara sınavsız atanabilir mi?

Soru

657 Sayılı Kanunun 59. maddesinde belirtilen istisnai kadroya atamam yapıldı. İstisnai kadroda memur olarak 2 yıl görev yaptıktan sonra Bakanlığa memur olarak naklen atamam gerçekleştirildi. Mezuniyetim teknik hizmetler ancak istisnai kadroda ve naklen atandığım kurumda GİH memur olarak görev yapmaktayım.

1. Daha önce istisnai kadroda görev yapmamdan dolayı şuan çalıştığım kurumda boş bulunan Teknik Hizmetler (diplomam mevcut) sınıfına sınavsız atanmam mümkün mü?

2. Şuanki kurumundan kurumlar arası geçiş (naklen atama) ile belediye veya farklı bir bakanlığa geçerken daha önce istisnai kadroda çalışmamdan dolayı teknik hizmetler sınıfına atanabilir miyim?

Kurumların muvafakat taleplerini yanıtlamaları için azami süre nedir?

Soru

Merhaba, bir il müdürlüğünde çalışıyorum. Geçen Haziran ayında belediyeye tayinim için muvafakat yazım geldi. Şu ana kadar da müdürlüğümüz yazıya cevap vermedi. Yazının bekleme süresi nedir acaba?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Memurlar sözleşmeli öğretmenliğe geçerken istifa mı etmelidir?

Memurlar, sözleşmeli öğretmenliğe geçerken istifa mı etmelidir? Bu durumda memurluğa geri dönüş mümkün müdür?

Soru

Merhabalar iyi çalışmalar. Bir Devlet kurumunda engelli asil memur olarak çalışır iken 2017 şubat engelli sözleşmeli öğretmenlik atamasında atanır isek istifa mı etmemiz gerekiyor?

İstifa edip sözleşmeli statüsüne geçmemiz durumunda sözleşmemizin herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda istifa ettiğimiz kuruma geri dönüş hakkımız var mıdır?

Cevap

Memurun şartlarını taşıdığı kadroya atanmasında kurumunun takdir yetkisi var mıdır?

Soru

Merhaba bir kamu kurumunda 7 yıldır memur olarak görev yapıyorum. Kurumda halihazirda bos ve bana uygun Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanmak istiyorum. Bu sebeple kurumumun personel dairesinden bilgi istedim. Yöneticilerin bunu uygun bulmadığı söylendi. Yöneticilerin böyle bir takdir hakki var midir? Kadro boş ve şartları bana uygunken önüme taş koyabilirler mi? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinde "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş