Gaziler hizmetli unvanında çalıştırılabilir mi?

Mecliste görüşülmekte olan vergi kanunu tasarısında yer alan düzenleme ile daha önce hizmetli unvanında ataması yapılan gaziler "Memur" unvanlı kadrolara atanmaktadır.

Mecliste görüşülmekte olan vergi kanununda, gazileri ilgilendiren önemli bir düzenleme yer almaktadır.

Daha önceki uygulamalarda, gaziler, kamuda yardımcı hizmetler sınıfında yer alan "hizmetli" unvanlı kadroya atanmaktaydı.

Tasarıda yer alan düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yasalaşması halinde, hizmetli unvanında kamuya yerleştirilmiş olan gaziler, memur unvanına atanacaktır.

İŞTE TASARIDA YER ALAN HÜKÜMLER

Memur ücretsiz izindeyken avukatlık stajı yapabilir mi?

Avukatlık Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca; aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflığın veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez. Uygulamada da kamu görevlisi iken avukatlık stajını tamamlayanların avukatlık ruhsatı taleplerinin reddedildiği ya da baro levhasından silindikleri görülmüştür. Danıştay, devlet memuru olup aylıksız izinde iken avukatlık stajını tamamlayan davacıya ruhsatnamesinin verilmemesi işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir.

Danıştay 8. Dairesi'nin 21.06.2017 tarih ve E.2013/5548, K.2017/5750 sayılı kararı.

Kamu personel sisteminde esnek çalışma modeli

Hükümetin 2018 yılı programında, kamu personel sisteminde esnek çalışma modeli geliştirilmesi politika olarak belirlendi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili insan kaynakları planlaması kapsamında, esnek çalışma modelleri geliştirilecek. Emekli veya görevden ayrılmış liyakat sahibi kişilerin kamuda gönüllü ve ücretli olarak çalışabilmelerine yönelik mekanizmalar oluşturulması için çalışmalar başlatılacak.

AA muhabirinin hükümetin 2018 yılı programından derlediği bilgilere göre, "kamuda hizmet kalitesi ve personel verimliliğini yükseltecek bir insan kaynağı yönetim modeli oluşturulması" hedefler arasında yer alıyor.

Ticaret il müdürü kadrosuna dışardan atama yapılıyor mu?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ticaret il müdürü kadrosuna kurum içinden atama yapılmasına yönelik düzenleme yaptı.

Bir çok kamu kurumunun görevde yükselme yönetmeliğinde, şube müdür ve altı kadrolara nasıl atama yapılacağı düzenlenmiştir.

İl Müdürü ve bölge müdür yardımcısı ve bölge müdür kadrolarına yönelik düzenlemeler ise yer almamaktadır. Bu unvanlar için 657'de yer alan 68/B genel hükümlerine göre atama yapılıyor. Ama böyle olunca da, herhangi bir bölüm mezunu ve herhangi bir kurumda çalışan bir memur, eğer 10 yıllık hizmeti varsa atanabilmektedir. Kurumsal ve mesleki deneyim olmadığı için, dışardan gelen bu kişiler hep sorun yaratmaktadır.

Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevde yükselme yönetmeliğinde, kurum içinden atamayı şart koşan hükümler yer almaktadır.

3 dakikada 90 kelime yazamayan zabıt katibi atılır mı?

657 sayılı Kanunun 98/b maddesi, memurluğa atanma şartlarını kaybedenlerin memurluğuna son verilmesine imkan tanımaktadır.

Bilindiği üzere, bakanlık bünyesinde görev yapan zabıt katiplerinin 3 dakikada 90 kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılması kararlaştırılmıştı.

26 Eylül'de tüm birimlere gönderilen yazıda, klavye sınavının 15 gün içinde tamamlanması istenilmişti.

Bu yazıda da belirtildiği üzere, 3 dakikada 90 kelime yazamayanlar için uygulama sınavı yapıldı ve hizmet içi eğitime alınacaklar belirlendi. Ancak, Konya Adalet Komisyonu Başkanlığı, hizmet içi eğitim sonrasında da 3 dakikada 90 kelime yazamayacak olanların, memurluğa alınma şartlarını kaybedeceğini belirten bir yazı yayımladığı için yoğun olarak bir tartışma yaşanmaktadır.

Şampiyon sporculara nasıl aylık bağlanır?

Bu yazımızda, Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara verilen aylıkla ilgili bilgilere yer verilecektir.

İlgili Kanun:

5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun (Resmi Gazete tarih ve sayısı 9.07.2008/26931)

İlgili Yönetmelik:

Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete tarih ve sayısı 28.05.2009/ 27241)

Not: Yürürlükteki 5774 sayılı Kanundan önce 2913 sayılı Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile aylık bağlanması işlemleri yapılmaktaydı. 5774 sayılı Kanun, bu kapsamı ve içeriğini genişletmiş/iyileştirilmiş görülmektedir.

Kanun kapsamına kimler girmektedir:

Kamu personelinin takım elbise giymesi zorunlu mudur?

SORU: Memurların takım elbise giymesi zorunlu mudur?

CEVAP: Kamu personelinin kıLık kıyafetine dair hususlar, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kurumlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikle" düzenlenmiştir.

YÖNETMELİKTE YER ALAN HÜKÜMLER

Bu yönetmeliğin erkeklerin kıyafetini düzenleyen ilgili bölümü şu şekildedir:

Hukuku aykırılık saptanmış ise çalışılmayan döneme ait döner sermaye ödenir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığında çalışmakta iken Tarım Bakanlığına atanan ancak bu naklen ataması mahkeme kararıyla iptal edilen olayda, Sağlık Bakanlığına dönen memurun, çalışmadığı döneme ait döner sermayeleri alabileceğine karar verdi.

20004 yılında 5179 sayılı Kanunun geçici 4. maddesiyle, Sağlık Bakanlığında çevre sağlık teknisyeni olarak görev yapan sağlık memuru unvanlarında çalışan personelin Tarım Bakanlığına devredilmesi kararlaştırılmıştır.

İlgili düzenleme şu şekildedir:

Kıdem tazminatında zaman aşımı var mı?

Şu ana kadar iş mahkemelerini en çok meşgul eden konulardan biri kıdem tazminatı. Çünkü işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlığın en büyük nedenidir kıdem tazminatı. 2018'den itbaren anlaşmazlıklara mahkemeden önce 'arabulucu' bakacak. Peki kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatını artırmanın yolları nelerdir?

Çoğu işveren, kıdem tazminatına eklenmesi gereken ödemeleri dahil etmez. Yani tazminat eksik hesaplanır. İşçi de bilmediği için hak kaybına neden olur. İşçiler bazı ayrıntılara dikkat ederse kıdem tazminatını yükseltebilirler. Öncelikle kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilir. İşverenin başka bir isim altında kesinti yapması mümkün değil!

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Çalışanın, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminattır.

Anayasa değişikliği gerekli mi? Kanun değişikliğinde neler olmalı?

Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı bir konuşmada, bürokrasiye dediğiniz türden bir çekidüzen verebilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun baştan sona değişmesi gerektiğini ancak bunun da anayasa değişikliği yapabilecek güçte olmakla mümkün olabileceğini açıkladı. Daha önceki birçok yazımızda 657 sayılı Kanun'daki değişiklin neleri kapsaması gerektiğini ifade etmiştik. Önemine binaen konuyu tekrar açıklayacağız.

Anayasa değişikliği gerekli mi? Kanun değişikliğinin bam telinde neler olmalı?

Sözleşmeli personelin ücretinde yeni düzenleme nasıl uygulanacak?

2018 ve 2019 yılına toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, sözleşmeli personelin başka kurumlarda aynı unvanda geçen hizmet süreleri, sözleşme ücretinin tespitine esas hizmet süresinde dikkate alınacak.

SORU: Son yapılan toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, Sözleşmeli personelin sözleşme ücretleri çalıştıkları yıla göre değişmektedir. (Örn: 0-5 yıl, 6-10 yıl gibi) Ben Gençlikte çalışırken başka bir bakanlığa geçtim. Benim yeni sözleşme ücretim belirlenirken iki kurumdaki hizmet sürem birleştirilecek mi?

CEVAP :657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin B bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekildedir

Servis aracında fiili olarak dövüşen memura ne ceza verilir?

Kurumun servis aracında birbirlerine hakaret, tehdit, fiili ve sözlü saldırıda bulunan memurlara ne ceza verilir?

657 sayılı Kanununda, disiplin cezaları 125. maddede tek tek sıralanmıştır.

Buna göre,

- "Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiiline kınama,
- "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiiline ise Aylıktan kesme,
cezası verilmektedir.

Servis aracında meydana gelen olayda, servis aracının hizmet içinde mi dışında mı değerlendirileceği tartışmalı bir konudur.

Zabıt katipliği klavye sınavı nasıl yapılıyor?

Konya Adalet Komisyonu Başkanlığı, klavye sınavı sonrasında hizmet içi eğitim verilecek zabıt katiplerinden 3 dakikada 90 kelime yazamayanların görevine son verilebileceğini belirten resmi bir yazı yayımlandı.

Bilindiği üzere, bakanlık bünyesinde görev yapan zabıt katiplerinin 3 dakikada 90 kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılması kararlaştırılmıştı. 26 Eylül'de tüm birimlere gönderilen yazıda, klavye sınavının 15 gün içinde tamamlanması istenilmişti.

Bu yazıda da belirtildiği üzere, 3 dakikada 90 kelime yazamayanlar hizmet içi eğitime alınacaktır. Bu program sonunda, adaylar yeniden klavye sınavına alınacaktır.

Konya Adalet Komisyonu Başkanlığı, dün yayımladığı yazıda, hizmet içi eğitim sonrasında da 3 dakikada 90 kelime yazamayacak olanların, memurluğa alınma şartlarını kaybedeceğini belirten bir yazı yayımladı.

Taşeron kelimesi yerine kamu çalışanı geliyor

Taşeron işçilere kadro getirecek düzenlemede sona yaklaşıldı. Yeni sistemde artık taşeron kelimesi yerine kamu çalışanı geliyor. Çalışanlar 4E'li oluyor.

Devlet kurumlarında çalışan yaklaşık 817 bin taşeron şirket elemanının sorunun çözümlenmesiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Taşeron şirket elemanlarının yeni adı bundan böyle "kamu çalışanı" olacak. Özel statülü sözleşmeli personel olarak 657 Sayılı Kanun'da 4E'li olarak kadroya geçecekler. Bu çalışanların emeklilik hesaplamaları da Emekli Sandığı (4C) kapsamında değerlendirilecek.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Yapılacak sözleşmeler 3'er yıllık olacak. Sözleşme yenilenmesinde performans kriteri etkili olacak. Güvenlik ve arşiv taramaları mutlaka yapılacak.

Araştırma sırasında 657 Sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde yer alan suçların olup olmadığına da bakılacak. Personelle mülakat yapılacak.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrolarına yapılan atamalar

Personel alımları incelendiğinde binlerce Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrolarına alım için ilana çıkıldığı görülmektedir. Hemen hemen her il için Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ilanlarına rastlamak mümkün hale gelmiştir. Uzun yıllardır bu kadrolara atama yapılmadığı için alımlarda kullanılan sınav yönteminin nasıl olduğu kamuoyu tarafından pek bilinmiyordu. Bu ilanlarda hem KPSS şartı aranmamaktadır hem de kamuya personel alımında uygulanan diğer yöntemlerden farklı olarak önce sözlü sınav arkasından da yazılı sınav yöntemi uygulandığı görülmektedir.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş